அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

மனிதர்கள் سورة الناس An-Nas

114:1 Copy Hide English
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴿114:1
ஜான் டிரஸ்ட்
(நபியே!) நீர் கூறுவீராக: மனிதர்களின் இறைவனிடத்தில் நான் காவல் தேடுகிறேன்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Say, "I seek refuge in the Lord of mankind,
114:2 Copy Hide English
مَلِكِ ٱلنَّاسِ﴿114:2
ஜான் டிரஸ்ட்
(அவனே) மனிதர்களின் அரசன்;
SAHEEH INTERNATIONAL
The Sovereign of mankind.
114:3 Copy Hide English
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ﴿114:3
ஜான் டிரஸ்ட்
(அவனே) மனிதர்களின் நாயன்.
SAHEEH INTERNATIONAL
The God of mankind,
114:4 Copy Hide English
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ﴿114:4
ஜான் டிரஸ்ட்
பதுங்கியிருந்து வீண் சந்தேகங்களை உண்டாக்குபவனின் தீங்கை விட்டும் (இறைவனிடத்தில் நான் காவல் தேடுகிறேன்).
SAHEEH INTERNATIONAL
From the evil of the retreating whisperer -
114:5 Copy Hide English
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ﴿114:5
ஜான் டிரஸ்ட்
அவன் மனிதர்களின் இதயங்களில் வீண் சந்தேகங்களை உண்டாக்குகிறான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Who whispers [evil] into the breasts of mankind -
114:6 Copy Hide English
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴿114:6
ஜான் டிரஸ்ட்
(இத்தகையோர்) ஜின்களிலும், மனிதர்களிலும் இருக்கின்றனர்.
SAHEEH INTERNATIONAL
From among the jinn and mankind."

Surah An-Nas in Tamil. Tamil Translation of Surah An-Nas. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah An-Nas in Tamil, English and Arabic. Surah An-Nas 114 - மனிதர்கள் - سورة الناس - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.